Študenti s nezaťaženým myslením odvážne prinášajú nápady doplniť priestory o nové objekty a často tým menia urbanistické parametre priestoru

 

Objekt Hurbanových kasární s novou tvárou

 

Projektu rekonštrukcie historickej budovy Hurbanových kasární sa v zimnom semestri venovala stovka študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zámerom bolo preskúmať možnosti zveľadenia tejto bratislavskej lokality. Spomedzi všetkých podnetných študentských prác vystaví svoje návrhy 30 najlepších a podelia sa s verejnosťou a inštitúciami, ktoré sú kompetentné nápady zužitkovať, o pohľad na širší koncept historickej budovy v prepojení s okolitými ulicami a námestím. Vernisáž výstavy sa koná 15. marca 2018 o 18:00 v priestoroch galérie dizajnu Satelit v Hurbanových kasárňach. Výstava potrvá do 29. marca 2018.

Nový pohľad na priestory očami talentovaných študentov

 

Hurbanove kasárne svojím významom a potenciálom ponúkajú veľkú šancu pomôcť lokalite okolo Kollárovho námestia, Obchodnej a Mickiewiczovej ulice a celému prepojeniu Starého mesta na Nové mesto, preto je perspektívne a dôležité zaoberať sa týmto priestorom a prospešne ho využiť. Potenciálny inštitucionálny investor, Ministerstvo kultúry SR, dáva šancu, že pri dobrej koordinácii viacerých inštitúcií môže vzniknúť živé centrum pre umeleckú komunitu s množstvom benefitov v prospech celej lokality. Všade vo svete sú verejno-prospešné stavby tým impulzom, ktorý spúšťa oživovanie a zveľaďovanie štvrtí a často sa takéto stavby cielene umiestňujú do štvrtí, ktorým majú pomôcť rozvíjať sa. Existuje teda reálna šanca, že rozsiahly areál Hurbanových kasární, ktorý má veľkolepé priestory pred budovou, ale aj na nádvorí a v samotnej budove by bolo možné prepojiť s okolitými bodmi, čo by pomohlo celému priestoru
v širšom kontexte.

Tento názor zdieľajú aj predstavitelia spoločnosti ITB Development, ktorí sa okrem iného venujú aj možnosti revitalizácie Mickiewiczovej ulice, na vyústení ktorej sa Hurbanove kasárne nachádzajú. Po úspešnej spolupráci ITB Development s Fakultou architektúry STU na Mickiewiczovej ulici v minulom školskom roku boli architekti Šebo a Lichý oslovení profesorom Špačkom podieľať sa na vytvorení zadania pre študentov tretieho ročníka fakulty. Práve Hurbanove kasárne sa javili ako veľmi dobrá príležitosť pre to, aby mladé talenty preskúmali silu tejto lokality. Zadanie bolo nad rámec tretiackych osnov, no zároveň výzvou, ktorú by svojím spôsobom mohli žiaci podchytiť. Ide totiž o súbor priestorov pre umeleckú komunitu prepojený s historickými a výstavnými priestormi súčasnej galérie, nie klasické zadanie bytovky, ktoré sa štandardne tretiakom zadáva. Zámerom bolo, aby študenti skúmali aj možnosti ako koncept prezentovať smerom navonok ku Kollárovmu námestiu a ako ho zapojiť do mestského organizmu a pomôcť tak okoliu a celej lokalite. „Vo viacerých návrhoch sú inšpiratívne podnety. Študenti s nezaťaženým myslením odvážne prinášajú nápady doplniť priestory o nové objekty a často tým menia urbanistické parametre priestoru, dávajú mu nové impulzy,“ hovorí Tomáš Šebo.

 

Kam smerujú ďalšie kroky

 

Snahou prezentovať túto tému verejne a vyvolať diskusiu je aj výstava tridsiatich najlepších študentských návrhov Hurbanových kasární v galérii Satelit. Pre trasu Obchodná – Mickiewiczova – Krížna, je predpolie Hurbanových kasární jedným z najdôležitejších bodov, pretože je to akési vyústenie Obchodnej ulice do v súčasnosti veľmi nešťastne vyzerajúcej spodnej časti Kollárovho námestia. Tento priestor si žiada viac a bolo by dobré, keby v tomto mieste vznikol bod, ktorý by bol akýmsi lokálnym „atraktorom“.
Snaha vzbudiť verejný záujem o to, aby vznikla odborná diskusia o budúcom smerovaní tejto budovy v prospech lokality by mala predísť tomu, aby vznikla budova uzavretá sama do seba, ktorá vo svojich útrobách skrýva ďalšie anonymné kancelárie.

Záujem obyvateľov, širšej verejnosti aj zainteresovaných, ktorí majú vplyv na dianie v meste by mohol viesť k reálnym krokom v prospech lokality. „Snažíme sa túto tému prezentovať verejne a boli by sme radi, keby sa nepremárnila šanca využiť potenciál tejto budovy, ktorá môže mať veľký prínos. Radi by sme vyvolali diskusiu tak, ako sa nám to úspešne darí na Mickiewiczovej. Chceme do diskusie prizvať všetky zainteresované strany a jedným z dôležitých krokov je aj vernisáž študentských prác. Tento moment je tiež príležitosťou stretnúť sa so zástupcami mesta, poslancami, predstaviteľmi Ministerstva kultúry a inštitúcií, kompetentnými a aj s tými, ktorých tento priestor zaujíma a postupne pretaviť spoločné návrhy do reálnych možností,“ dodal Tomáš Šebo z ITB Development.

Výstava sa koná v rámci výstavného programu galérie dizajnu Satelit, v priestoroch Slovenského centra dizajnu, ktoré v Hurbanových kasárňach okrem galérie prevádzkuje aj múzeum dizajnu a zapája sa do iniciatív, ktoré sa venujú rozvoju mestského priestoru vo svojom okolí.

Zapojte sa do diskusie